Regulamin serwisu internetowego

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Katarzynę Karczewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą esMD Katarzyna Karczewska (dalej jako "esMD") w ramach serwisu internetowego monitorujcukrzyce.pl, zwanego dalej: „Serwisem" lub „Portalem".

§ 1 Definicje.
 1.  Aplikacja HPF - oznacza program komputerowy stworzony przez esMD, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Usług na Portalu. Użytkownik sam decyduje o zakresie i rodzaju Usługi, wybierając odpowiedni abonament.
 2. Aplikacja Mobilna - oznacza aplikację dla smartfonów, umożliwiającą przesyłanie przez Użytkownika danych do swojego Konta Użytkownika na Portalu.
 3. Lekarz/Przychodnia - oznacza podmioty lecznicze korzystających z Portalu dla świadczenia usług leczniczych zawartych w ofercie pakietu Kompleksowego. Lekarz/Przychodnia – oznacza podmiot świadczący usługi medyczne na swój rachunek i odpowiedzialność z wykorzystaniem funkcji Serwisu Użytkownik korzystając z tych usług akceptuje warunki podmiotu leczniczego wymienione w jego Karcie Usługi.
 4. Domena monitoruj cukrzyce.pl - oznacza portal monitorujcukrzyce.pl, za pomocą którego świadczone są e-usługi oraz wspomagane przez HPF usługi lecznicze. Domena monitorujcukrzyce.pl wykorzystuje oprogramowanie HPF (Health Pro File) i może też współpracować z innymi domenami (podmiotów świadczących usługi zdrowotne) , które wykorzystywać będą w swej działalności oprogramowanie i funkcje HPF.
 5. Hasło - oznacza ciąg znaków składających się z liter, cyfr lub innych dopuszczalnych znaków wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 6. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika zbiór zasobów, funkcji i uprawnień, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
 7. Karta usługi – oznacza , warunki i zakres świadczeń leczniczych określonych dla abonamentów płatnych( pakiet Kompleksowy) . Każdy podmiot leczniczy posiada swoją kartę usługi, z której użytkownik wybiera dla siebie opcję i akceptuje ją podczas pierwszej wizyty u Lekarza/Przychodni.
 8. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych dopuszczalnych przez system, wymaganych wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 9. Usługa elektroniczna – jest świadczona przezesMD:

  – dla Użytkowników, za pośrednictwem aplikacji HPF i portalu monitorujcukrzyce.pl. dla usług określonych przez pakiet Podstawowy i Rozszerzony

  –dla Użytkowników określonych jako Lekarz/Przychodnia, za pośrednictwem aplikacji HPF i portalu monitorujcukrzyce.pl. w zakresie określonym w odrębnej Umowie zawartej pomiędzy esMD i Lekarz/Przychodnia.

 10. Usługa Lecznicza – świadczona przez użytkownika - Lekarz/Przychodnia w pakiecie Kompleksowym wspomagana funkcjami Serwisu Internetowego.
 11. Portal – oznacza platformę o domenie monitorujcukrzyce.pl, która wyposażona jest w oprogramowanie, treści i funkcje dla organizacji monitoringu przebiegu cukrzycy.
 12. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 13. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w par. 4 Regulaminu, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 14. Rejestracja on-line u Lekarza – oznacza dokonanie przez Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, wyboru, zamówienia terminu i zapłaty w określonym czasie poprzez serwis przelewy24.pl, wizyty u wybranego przez siebie Lekarza.
 15. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działający w domenie monitorujcukrzyce.pl.
 16. Usługodawca – oznacza Katarzynę Karczewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą esMD Katarzyna Karczewska w Granicznej Wsi,ul.Jarzębinowa 28; NIP:604-013-09-82, REGON: 221225660, wpisaną do CEIDG; e-mail: j.karczewski@monitorujcukrzyce.pl, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
 17.  Użytkownik Serwisu – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną lub w przypadku braku pełnoletności jej przedstawiciela ustawowego, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową . Użytkownik może korzystać z usług serwisu bezpłatnych i płatnych w części automatycznej. Rozróżnia się użytkowników:                                                                                                               a) Użytkownik Pacjent – oznacza Użytkownika, który korzysta z usług leczniczych w abonamentach płatnych, które świadczą Użytkownicy Lekarze na podstawie zawartej z esMD umowy, korzystając z funkcji Serwisu
  b) Użytkownik Lekarz/Przychodnia  zwany dalej „Użytkownikiem Lekarzem" lub „Lekarzem" – oznacza osobę lub podmiot zwany dokonujący czynności związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tu leczniczą. Użytkownik Lekarz może korzystać z funkcji Serwisu na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Usługodawcą.
 18. Administrator – podmiot(y) wyznaczone lub ustanowiony(e) przez Usługodawcę w celu prowadzenia obsługi Portalu w relacji Użytkownicy – Portal.
 19. Ochrona danych osobowych i wrażliwych – stosowanie sprzętu i zabezpieczeń, szyfrowanych transmisji danych spełniających wymagania prawa i GIODO.
§ 2 Postanowienia ogólne

  1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
  2. Serwis jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet, Strony Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
  4. Informacje w zakresie usług odpłatnych znajdujące się na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  5. Usługodawca nie jest stroną umów sprzedaży, przedmiotem których są towary prezentowane na Stronach Serwisu, nie pobiera żadnych prowizji od transakcji pomiędzy Użytkownikami. Usługodawca zapewnia jedynie możliwość prezentacji Ogłoszeń na stronach Serwisu Internetowego.
  6. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu lub Strony Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

§ 3 Korzystanie z Serwisu Internetowego.

  1. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu, korzystanie z dostępnych funkcji z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
  2. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
  3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies" oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
   Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Aplikacji Mobilnej to system operacyjny;
– Android w wersji 3.2 lub nowszej, aktywne konto użytkownika w serwisie Play oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s
– iOS w wersji co najmniej 7.0 lub nowszej, aktywne konto użytkownika w serwisie www.appstore.com oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
  4. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
  5. Użytkownik, korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu Internetowego i Strony Serwisu.
  6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  7. Użytkownik Lekarz wykorzystujący zasoby Serwisu w celu prowadzenia przez działalności komercyjnej badawcze lub, naukowej musi uregulować zasady korzystania z Serwisu stosowną umową z Usługodawcą.
  8. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 4 Rejestracja

  1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji. Rejestracja jest konieczna w celu korzystania z usług określonych w §5. Procedura dla Użytkownika  może przebiegać automatycznie lub pośrednio pocztą mailową. Użytkownik Lekarz zgłasza się poprzez portal, a następnie akceptuje warunki współpracy i podpisuje stosowną Umowę z Usługodawcą.
  2. W celu Rejestracji, Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Podczas procesu Rejestracji Użytkownik ustala swoje indywidualne Hasło.
  3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  a) Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
  b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
  c) Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
  d) Użytkownik oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego wyraża wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Usługodawcę, usługi prowadzenia Konta Użytkownika, przy czym niewyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika;
  e) Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Użytkownikowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.

  4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
  a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
  b) upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną i merytoryczną Konta Użytkownika.
  5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Użytkownik automatycznie otrzymuje hasło tymczasowe, które jest podane na stronie rejestracyjnej. Następnie na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym Użytkownik uzyska potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Aktywacja następuje poprzez wybranie przekierowania na Stronę Internetową Serwisu, które jest zamieszczone w przesłanej wiadomości e-mail. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie droga elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.
  6. Z chwilą zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, Użytkownik uzyskuje również możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych udostępnianych w ramach Konta Użytkownika, także przy pomocy Aplikacji Mobilnej. Login oraz Hasło do Konta Użytkownika są identyczne przy używaniu Strony Internetowej Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej.
  7. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.
  8. Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Serwisu. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§ 5 Usługi

   1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne i odpłatne . Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z wyłączeniem okresów, o których Użytkownicy zostaną poinformowani na Portalu oraz przypadki wymienione w § 10. Dane zgromadzone i przetwarzane przez Użytkownika na Portalu nie stanowią porady lekarskiej. Użytkownik interpretuje i wykorzystuje je wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  2. Usługodawca esMD świadczy na rzecz Użytkowników posiadających Konto Użytkownika, drogą elektroniczną usługi odpłatne i nieodpłatne, jak:
  a) Prowadzenie Konta Użytkownika;
  b) Abonament w wariancie Podstawowym.
c) Abonament w wariancie Rozszerzonym
  3. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §4 Regulaminu.
  4. Do korzystania z usług Abonamenty (zarówno w wariancie nieodpłatnym, jak i w wariantach odpłatnych) niezbędne jest posiadanie Konta Użytkownika.
  5. W zależności od wariantu usługi Abonament, Użytkownik ma możliwość skorzystania w ramach swojego Konta Użytkownika z przypisanych do danego wariantu funkcjonalności.
  6. W ramach Abonamentu w wariancie Podstawowym, (nieodpłatnym) Użytkownik ma możliwość skorzystania z Funkcjonalności:
a) "Edukacja", która umożliwia zapoznanie się w ramach strony z materiałami edukacyjnymi zawierającymi treści związane z działalnością Serwisu, które są dostępne w zakładce "Edukacja". „Edukacja" umożliwia dostęp do quizów z zakresu prezentowanej w Serwisie wiedzy o cukrzycy. Użytkownik otrzymuje informację o poprawnie udzielonych odpowiedziach,
b)  „Dzienniczek", która umożliwia mu rejestrowanie i przeglądanie informacji w formie zapisów tabelarycznych. Informacje te to m.in.: wartość glikemii, godzina pomiaru, wartość kaloryczna posiłków, dawka leku na cukrzycę, ciśnienie, tętno, opis planowanego wysiłku fizycznego, a także informacje opisowe dotyczące zażywanych leków, przechodzenia innych chorób czy cierpienia na inne dolegliwości. Dane zgromadzone w dzienniczku Użytkownik wykorzystuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i dla swoich potrzeb,
c) aktualizowanego na bieżąco spisu lekarzy i przychodni współpracujących z Usługodawcą w ramach świadczonych przez nich za pośrednictwem Serwisu Usług,
d) "Wizyta", która pozwala Użytkownikowi na rejestrację wizyty u lekarza wymienionego w ramach listy w wybranym przez siebie i dostępnym w harmonogramie danej przychodni dniu oraz godzinie,
e) "Aktualności i Informacje", która umożliwia zapoznanie się z aktualizowanymi na bieżąco materiałami informacyjnymi zawierającymi treści związane z działalnością Serwisu, dostępnymi w zakładce "Aktualności i Informacje" na Stronie Internetowej Serwisu.
  7. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi odpłatne w abonamencie w wariancie Rozszerzonym. Przed decyzją o wykupie wariantu abonamentu Rozszerzonego każdy użytkownik ma możliwość testowania bezpłatnie usługi przez minimum 14 dni. Usługodawca może ten okres okresowo, w ramach promocji, wydłużyć.
8. W ramach Abonamentu w wariancie Rozszerzonym, Użytkownik ma możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w ramach Abonamentu w wariancie Podstawowym oraz dodatkowo z funkcjonalności:
a) "Analiza wyników", która umożliwia automatyczne otrzymanie interpretacji informacji podanych przez Użytkownika w ramach funkcjonalności "Dzienniczek". Interpretacja powstaje poprzez przetworzenie wskazanych informacji przez stosowne algorytmy i określa na ich podstawie wybrane wyniki dotyczące stanu zdrowia osoby chorej na cukrzycę, m.in. średnią glikemię w skali miesiąca,
b) „Kalkulator diety" i „ Baza zestawów i produktów dla konstruowania diet" z wykorzystaniem gotowych zestawów posiłków lub bazy produktów.

 • Funkcjonalność "Kalkulator diety" polega na umożliwieniu Użytkownikowi obliczenia wskaźników Wymienników Węglowodanowych (WW) lub Wymienników Białkowo Tłuszczowych (WBT)spożywanych posiłków. Użycie wyników do korekt dawek leków powinny być konsultowane z lekarzem.
 • Funkcjonalność „ Baza zestawów i produktów dla konstruowania diet", umożliwia wybór posiłku z zestawu znajdującego się w bazie danych, zmianę ilości predefiniowanych produktów składających się na dany posiłek, usuniecie produktów, dołączenie innych produktów z bazy danych i po zaakcpetowaniu takiego posiłku informacja o WW i WBT danego posiłku zapisywana jest w dzienniczku . Wpływ stosowania diet konstruowanych przez Użytkownika na terapię Użytkownik powinien konsultować z dietetykiem lub Lekarzem.

  9. 1.Usługodawca na podstawie odrębnej umowy zawartej z Użytkownikiem Lekarzem, podmiotem świadczącym usługi lecznicze ( Lekarz/Przychodnia ) może udostępniać Serwis i jego funkcje dla umożliwienia świadczenia pakietu Kompleksowego, czyli usług opieki medycznej w relacji Użytkownik-Pacjent / Lekarz.
2.W Pakiecie Kompleksowym będą mogły być świadczone odpłatne usługi, zależne od wyboru opcji Abonamentu:
a) Opieka - monitoring danych, zwana dalej K1,
b) Opieka diabetologiczna, zwana dalej K2,
c) Opieka diabetologiczna rozszerzona, zwana dalej K3
3.Użytkownik zawiera na własne ryzyko i odpowiedzialność, umowę z Lekarzem/Przychodnią i zakresu usług w standardzie zawartym w jego Karcie Usługi,
4. Funkcjonalności pakietu Kompleksowego mogą być świadczone, gdy Użytkownik wyrazi lekarzowi pisemną zgodę na leczenie, akceptacje zakresu i warunków Karty usług i udostępnienie danych osobowych i wyników zdrowotnych oraz będzie wcześniej posiadał diagnozę lekarską i ustalony przez lekarza plan leczenia.
5. Użytkownik Lekarz/Przychodnia korzysta z funkcji Serwisu, rozliczania opłat abonamentowych i wystawiania dla Pacjenta potwierdzeń wpłaty, za świadczone przez ten podmiot usługi lecznicze .
10. W celu skorzystania z usługi odpłatnej pakietu Kompleksowego - Użytkownik powinien skorzystać z funkcjonalności "Wizyta", zarejestrować się u wybranego przez siebie Lekarza oraz odbyć płatną wizytę. Lekarz po spełnieniu przez Użytkownika wymaganych formalności (pisemnej zgody na leczenie, akceptację zakresu Karty Usług, zgody na udostępnienie danych osobowych itp.) informuje o tym fakcie Serwis, a ten odblokowuje dla Użytkownika możliwość dokonania zakupu drogą elektroniczną jednej z opcji abonamentu
  11. W ramach Abonamentu w wariancie Opieka - monitoring danych (K1), Użytkownik ma możliwość korzystania ze funkcjonalności dostępnych w ramach usługi Abonamentu w wariancie Rozszerzonym, a Lekarz dla którego Użytkownik wydał pisemną zgodę na leczenie, ma dostęp do jego wyników i możliwość prowadzenia monitoringu danych zdrowotnych.
  12. Usługa abonamentowa " Opieka - monitoring danych" (K1), po odbyciu pierwszej i kolejnych w zależności od potrzeb użytkownika płatnych wizyt, polega na okresowym monitorowaniu przez lekarza pomiędzy wizytami, wprowadzanych przez Użytkownika danych, dostępnych w ramach funkcjonalności "Dzienniczek", "Analiza wyników" oraz "Kalkulator diet". W ramach tej usługi do Użytkownika generowane mogą być przez system HPF i/lub Lekarza komunikaty.
  13. W ramach usługi "Opieka diabetologiczna" (K2), Użytkownik ma możliwość otrzymania świadczeń medycznych od Lekarza diabetologa. Szczegółowy zakres świadczeń medycznych w ramach usługi K2 opisany jest w Karcie Usługi i stanowi integralną część umowy Pacjent-Lekarz/Przychodnia. Usługa zawiera możliwość realizacji kilku wizyt lekarskich i przeprowadzenia badań u diabetologa korzystającego z systemu HPF oraz monitoringu przebiegu choroby. Zapewniona jest możliwość kontaktu drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a lekarzem, dzięki której lekarz ma możliwość wysyłania Użytkownikowi komunikatów dotyczących organizacji jego leczenia, a Użytkownik ma możliwość reagowania w wybranym przez siebie czasie.
  14. W ramach usługi "Opieka diabetologiczna  rozszerzona(K3)Użytkownik ma możliwość otrzymania świadczeń medycznych i wizyt u diabetologa. Zakres usługi jest szerszy od usługi "Opieka diabetologiczna" - K2. Szczegółowy zakres świadczeń medycznych opisany jest w Karcie Usługi. Usługa zawiera możliwość odbycia wizyt lekarskich i przeprowadzenia badań Zapewniona jest możliwość kontaktu drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a lekarzem, dzięki której lekarz ma możliwość wysyłania Użytkownikowi komunikatów dotyczących organizacji jego leczenia, a Użytkownik ma możliwość reagowania
  15. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. Użytkownik o zmianie treści Regulaminu zostanie powiadomiony stosownym komunikatem drogą elektroniczną i powinien odznaczyć w określonym czasie jego akceptację. Brak akceptacji może spowodować zablokowanie funkcji Serwisu. Użytkownik, który posiada wykupiony abonament może akceptować nowe warunki lub korzystać z Serwisu na starych zasadach do czasu upływu terminu ważności Abonamentu.
  16. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §4 Regulaminu.
  17. Rezygnacja z usługi nieodpłatnych wymienionych w §5 ust. 2, z wyłączeniem Usługi Prowadzenia Konta Klienta, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z nich przez Użytkownika na właściwych Stronach Internetowych Serwisu.
  18. Rezygnacja z usług płatnych lub z Usługi Prowadzenia Konta Użytkownika, możliwa jest w każdej chwili i następuje zgodnie z postanowieniami §8 lub §13.
  19. Rezygnacja z usługi prowadzenia Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu jest równoznaczne z utratą możliwości korzystania z usług przez Użytkownika. Dokumentacja medyczna takiego użytkownika może być na jego pisemne życzenie, po uzgodnieniu sposobu i miejsca przekazana oraz niezależnie od tego archiwizowana zgodnie z przepisami.
  20. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
21. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Lekarz ma prawo odstąpić od leczenia pacjenta i zadecydować o zwrocie pacjentowi kwoty nie wykorzystanej abonamentu po odliczeniu usług zrealizowanych.
22. Usługodawca na podstawie stosownej umowy lub porozumienia może udostępnić korzystanie z funkcji HPF i portalu dla instytucji naukowej, kliniki, uniwersytetu, przychodni, lekarza  dla realizowanych przez te podmioty Diabetologicznych Programów Pilotażowych ( DPP). Użytkownik może uczestniczyć w takich programach pod warunkiem akceptacji Regulaminu Serwisu oraz warunków DPP.

§ 6 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

  1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie usług odpłatnych opisanych w §5 ust. 2 Regulaminu, stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego na rzecz Użytkownika.
2. Usługi odpłatnych opisanych w §5 ust. 9, nie stanowią oferty Usługodawcy lecz informują o możliwości zawarcia umowy drogą tradycyjną, na świadczenie usług odpłatnych przez Lekarza/Przychodnię na rzecz Użytkownika przy wykorzystaniu funkcji Serwisu Internetowego.
  3. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy na usługi odpłatne w Serwisie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu z wyjątkiem przypadków wymienionych w § 5 ust.1 i § 10, poprzez wybór usługi, okresu na jaki chce wykupić usługę płatną, a następnie wybranie polecenia "Zapłać".
  4. Użytkownik przed wyborem usługi odpłatnej otrzymuje za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu informację o cenie usługi odpłatnej, czasie trwania usługi, który będzie obowiązywał od momentu aktywacji usługi odpłatnej oraz informacje o zakresie usługi odpłatnej i sposobie jej realizacji.
  5. Użytkownik powinien dokonać płatności za usługi odpłatne poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl. Płatności za pośrednictwem Portalu Przelewy24.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności. Opłata uznawana jest za dokonaną w chwili otrzymania potwierdzenia wniesienia Opłaty od Portalu Przelewy24.pl. Z tą chwilą Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do określonych abonamentem funkcji i usług oraz do pobrania z serwisu potwierdzenia opłaty.
  6. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT jeżeli występuje). Ceny Usługi elektronicznej do której zalicza się Pakiet Podstawowy i Rozszerzony są objęte podatkiem Vat w wys. 23% , usługi lecznicze ( Pakiet Kompleksowy są z niego zwolnione.
  7. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena usługi zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie przyjęcia oferty przez Użytkownika.
  8. Aktywacja usługi, o której mowa w §6 ust. 4, oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej na rzecz Użytkownika i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy świadczenia usługi odpłatnej. Usługodawca po aktywacji usługi odpłatnej wysyła do Użytkownika, drogą elektroniczną, potwierdzenie zawarcia umowy świadczenia usługi odpłatnej. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony przy czym usługi odpłatne są świadczone w przypadku ważnego abonamentu z wyjątkiem okresu wymienionego w ust.9.
  9. Użytkownik ma możliwość przedłużenia usługi odpłatnej na kolejny okres. W przypadku nieprzedłużenia usługi odpłatnej przez Użytkownika, dostęp do funkcjonalności w ramach danej usługi odpłatnej wymienionej w §5 ust.2 zostaje wstrzymany po upływie 14 dni od momentu wygaśnięcia Abonamentu. Z tą chwilą Użytkownik ma dostęp tylko i wyłącznie do funkcjonalności dostępnych w ramach Abonamentu w wariancie Bezpłatnym z możliwością ponownego wykupienia usługi płatnej. Usługi wymienione w §5 p.9 bez ważnego abonamentu nie są świadczone od daty jego wygaśnięcia.

10. Użytkownik po dokonaniu płatności poprzez przelewy24.pl może pobrać z systemu potwierdzenie zapłaty wystawianą dla niego automatycznie przez system.
Dla usług wymienionych w §5ust.2 otrzyma mailem fakturę; Dla usług wymienionych w §5 ust.9 na podstawie potwierdzenia zapłaty pobraną przez Użytkownika w serwisie,  otrzyma w trakcie wizyty od Lekarza/Przychodni fakturę lub paragon fiskalny.
11. Użytkownik posiadający Abonament niższej wartości może w trakcie jego trwania dokonać zakupu abonamentu w wartości wyższej. System automatycznie zaliczy na poczet kosztów nowego abonamentu niewykorzystana część dotychczasowego abonamentu.
12. Dla usług abonamentowych w Pakietach Rozszerzonym po próbnym okresie bezpłatnym, podstawowym okresem trwania umowy i wykup abonamentów jest okres 12 miesięcy. Pakiecie Kompleksowym Umowa może dopuszczać płatności za usługi abonamentowe w okresach krótszych.

§ 7 Reklamacje

  1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę (pakiet Podstawowy i Rozszerzony). opisanych w §5 ust. 2. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej poprzez formularz do kontaktu.W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój Login, imię i nazwisko oraz wyczerpujący opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
2. Użytkownik może zgłosić Lekarzowi reklamacje w przypadku z korzystania z usług leczniczych świadczonych przez Lekarza opisanych w §5 ust. 9. Reklamacja może być przesłana na adres elektroniczny Lekarza lub Administratora. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój login, imię i nazwisko oraz wyczerpujący opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 8 Odstąpienie od umowy zawartej drogą elektroniczną

  1. Użytkownik może odstąpić od Umowy zawartej elektronicznie, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na nośniku trwałym w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną przed jego upływem.
2. Umowy zawartej drogą elektroniczną dotyczą w Serwisie usług  wymienionych w §5 ust. 2 oraz  usługi „Rejestracja wizyty on-line" opisaną w §5 ust. 10:
3. Umowy na Usługi abonamentowe  wymienione w „ Pakiecie kompleksowym" patrz §5 ust. 9 nie są traktowane przez Usługodawcę jako zawierane drogą elektroniczną.
4. Użytkownik może odstąpić od Umowy dotyczącej usług wymieniinych w §5 ust. 9 zawartej z Lekarzem/Przychodnią na zasadach wymienionych w § 13 ust. 8 .

§ 9 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści.

  1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
  a) Użytkownik oświadcza, że:
  b) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczane przezeń treści;
  c) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §5 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  d) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.
  2. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  a) Użytkownik nie jest uprawniony do:
  b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §5 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody;
  3. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §5 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
  4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania uprzednio powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu.
  a) Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §5 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:
  b) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  c) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  d) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  e) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
  6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §5, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
  7. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego treści jedynie w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług w ramach prowadzonego Serwisu, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Serwisu.
  8. W przypadku, jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, na skutek zamieszczenia treści przez Użytkownika, Użytkownik taki zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Użytkownik zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa powyżej.

§ 10 Odpowiedzialność

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez siłę wyższą lub osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza. Nie dotyczy to przerw konserwacyjnych i przerw spowodowanych awariami.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Usługodawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
  4. Wyłącznym źródłem zobowiązań i odpowiedzialności Usługodawcy jest niniejszy :Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa
5. Użytkownik niniejszym oświadcza, że posiada pełną świadomość, że uzyskane za pośrednictwem Serwisu Internetowego informacje, w szczególności w ramach usług elektronicznych ( pakiet Podstawowy i Rozszerzony ) nie mogą stanowić dla Użytkownika jedynej podstawy do podejmowania działań o charakterze zdrowotnym, a w szczególności do stosowania bądź niestosowania określonej terapii, przyjmowania lub nieprzyjmowania leków itp. Uzyskane informacje mają wyłącznie charakter edukacyjny i nie mogą być też traktowane jako diagnoza lekarska czy porada lekarska. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że uzyskane informacje nie mogą zastąpić bezpośredniej wizyty u lekarza. Mają one jedynie charakter informacyjny i dodatkowy wspomagający wizyty lekarskie.

§ 11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

  1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
  2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmie niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.

§ 12 Dane osobowe i pliki „Cookies"

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji jest Administratora serwisu.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
  3. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.
  4. Każdy, kto przekaże Administratorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
  5. Usługodawca poprzez Administratora zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika, z wyłączeniem danych objętymi przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  6. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
  7. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Serwisu i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.
  9. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
  10. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies" nie mają na celu identyfikacji Użytkowników. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
  a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;
  b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
  c) zbierania danych statystycznych.
  11. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies" w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies" może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Serwisu.

§ 13 Zawarcie i rozwiązanie umowy

  1. Umowa oraz / lub Regulamin w zakresie usług opisanych w §5 p.2 i 10 zawierane są przez Użytkownika w formie elektronicznej poprzez akceptację aktualnej jego wersji.
2. Umowa w zakresie usług opisanych w §5 p.9 zawierana jest poprzez akceptację treści Regulaminu Serwisu oraz udzielenie pisemnej zgody na leczenie, akceptację zakresu usług wymienionych w Karcie usługi danej Przychodni/Lekarza oraz zgody na udostępnienie danych osobowych i wrażliwych.
  3. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem postanowień zapisanych poniżej.( Wzór na stronie UOKiK: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl)
  4. Usługodawca wypowiada Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, przy czym rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 (czternaście) dni.
  5. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika dla Pakietu Rozszerzonego na żądanie Użytkownika, gdy Użytkownik posiada aktywne usługi odpłatne, przysługuje mu zwrot kwoty niewykorzystanego abonamentu.
6. W przypadku gdy Użytkownik korzystając z funkcji „Rejestracja wizyty" on-line dokonał rezerwacji terminu i zapłaty za przyszłą usługę może zrezygnować z tak zamówionej usługi nie później niż data i godzina tej wizyty zachowując prawo zwrotu zapłaconej kwoty. Rezygnacja z usługi i wystąpienie o zwrot kwoty z podaniem konta bankowego Użytkownika na jaki należy dokonać zwrotu następuje drogą elektroniczną na adres Usługodawcy. Zwrot kwoty nastąpi w ciągu 14 dni od daty przyjęcia rezygnacji.
  7. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika dla Pakietu kompleksowego ( umowa zawarta pisemnie u Lekarza) i, gdy Użytkownik posiada aktywne usługi odpłatne, nie przysługuje mu zwrot kwoty niewykorzystanego abonamentu.
8. Z chwilą rozwiązania Umowy lub jej wygaśnięcia wszystkie informacje dotyczące Użytkownika są usuwane z Serwisu, z wyjątkiem zachowania, na podstawie stosownych przepisów, dokumentacji medycznej. W przypadku rozwiązania Umowy Użytkownik z zastrzeżeniem zapisów § 4 ust. 8 oraz art. 27 ust. 2 pkt. 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, może złożyć oświadczenie w sprawie usunięcia Konta Użytkownika.
9. Wniosek o rozwiązanie umowy na usługi lecznicze ( Pakiet Kompleksowy) należy dostarczyć podmiotowi leczniczemu na nośniku trwałym na jego adres na warunkach zawartej umowy.

§ 14 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

  1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu.
  2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
  3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu przez okres, co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
  4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej, nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu skutkuje rozwiązaniem mowy zgodnie z postanowieniami §13.
W przypadku użytkowników posiadających ważne usługi wynikające z abonamentów zmiana regulaminu nie przerywa świadczenia usług na podstawie poprzedniej wersji regulaminu chyba, że zmiana w regulaminie wynika ze zmiany przepisów i prawa. Brak reakcji Użytkownika na zawiadomienie o zmianach jest traktowane jako milczący akcept.
  5. Zmiany modernizacyjne, zmiany graficzne  serwisu nie wpływający na sposób świadczenia usług, nie wpływające na zakres płatnych usług nie są traktowane jako zmiany w Regulaminie.
  6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy świadczenia usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Zmiana regulaminu : obowiązuje od 25.12.2014